0
0
Subtotal:  0,00

No products in the cart.

No products in the cart.

0
0
Subtotal:  0,00

No products in the cart.

No products in the cart.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Art. 1  

Identiteit van de ondernemer Reef-Corner (online) is een onderdeel van: Coral Center Europe B.V.  

Ondernemingsnummer BE0752.724.156 

Btw: BE0752724156 

Belfius BE24 0689 3843 7338 

Coral Center Europe 

Verbindingsstraat 4 A 

3670 Neerglabbeek België 

Tel : +32496808005 

Art. 2   

Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Art. 3   

Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving en foto is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Art. 4.  

De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan ma-ken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Art 5.  

Herroepingsrecht  

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Bij levering van diensten:  

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art. 6.  

Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Art. 7.  

Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrechts is slecht mogelijk voor diensten:
  • . Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode  

 • . Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedanktijd is verstrekenc . Betreffende weddenschappen en loterijen
 1. Al onze koralen vallen door hun aard niet onder het herroepingsrecht. Deze zijn onderhavig aan diverse invloeden die zorgen voor een slechtere gezondheid, kleurverlies of een risico op terugzenden.

Art. 8.  

De prijs 1

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Art. 9.  

Conformiteit en Garantie 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Art. 10.  

Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De verwerking van de bestelling en het verzenden van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er daarvoor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van onze e-mails aan u technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

Art. 11.  

Betaling 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 12.  

Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugbetalen na ontvangst van de goederen en verpakking in originele staat.

Art. 13.  

Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing;Enkel de rechtbank van Hasselt is hierbij bevoegd.

De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de landstaal van de onderneming niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van een of meerdere voorwaarden in te roepen.     

Art. 14.  

Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 1. De originele rechtsgeldige taal van dit contract is de Nederlandse taal.
  Alle andere aangeboden talen zijn door “Google translate genereerd” en
  kunnen niet als rechtsgeldig beschouwd worden.
 2. Vrijdag kan gekozen worden als leveringsdatum, maar word ten sterkste afgeraden . Als het pakket vertraging oploopt kan het pas na het weekend opnieuw aangeboden worden.
   Als u als klant kiest het pakket op een vrijdag te laten leveren én het pakket zou vertraging oplopen , dan maakt u geen aanspraak op garantie of DOA !
 3. De verzendkosten zijn niet bij de aangekondigde productprijs inbegrepen. Ze kunnen ter informatie worden opgeroepen via een link op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.
 4. Een order annuleren is mogelijk tot max 24u voor verzending.
 5. Accepteer steeds de levering, ook al lekt de doos of lijkt deze beschadigd. Bij het niet accepteren vervalt alle garantie.
 6. We verzenden al onze bestellingen met een 24-uurs prioriteit koerier, Reef-Corner kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verzending die niet bij de eerste bezorgpoging afgeleverd kunnen worden. Als je ervoor kiest om de verzending te laten bezorgen in een UPS-afhaalpunt, moet de bestelling dezelfde dag van levering op het UPS punt nog worden opgehaald. DOA voorwaarden beginnen te tellen op het moment van levering op het UPS punt. Bij Bpost dient de klant het pakket te laten leveren op zijn thuisadres of een adres naar keuze waar de klant een aangetekende zending kan ontvangen. Postpunten of pakketjesautomaten van Bpost dienen gekozen te worden op eigen verantwoordelijkheid , de garantie zal niet van toepassing zijn indien een postpunt of pakketjesautomaat gekozen word.
  Als een pakket om welke reden dan ook wordt geweigerd, vertraagd of verloren is, is de klant verantwoordelijk voor de volledige kosten van de zending.   In beide gevallen kan Reef-Corner niet verantwoordelijk worden gehouden voor garantieclaims of DOA’s.
 7. Stuur nooit zonder toestemming koralen of goederen terug , indien zo zal de garantie vervallen en geen aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.
 8. Bewerk of verwijder het koraal niet van het geleverde steen, indien zo zal de garantie vervallen en geen aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.
 9. Bestellingen waarvan de betaling niet ontvangen is binnen 5 dagen ( 120 uren)  na het plaatsen van de bestelling, zullen automatisch geannuleerd worden .
 10.  Koralen kunnen giftig zijn . Behandel ze steeds met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen .  Reef-Corner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere aanhorige ongemakken
  die kunnen voortvloeien door het behandelen van een koraal
 11. Breuken of barsten in koralen vallen niet onder garantie en zijn eigen aan het risico om breekbare koralen te laten verzenden.
 12. Alle koralen zijn WYSIWYG gefotografeerd en aangeboden . Indien bij het inpakken een beschadiging opgemerkt wordt aan het gekozen koraal , dan zal Reef-Corner er voor opteren een ander soortgelijk koraal te verzenden . U zal niet het WYSIWYG ontvangen, maar wel een koraal dat van dezelfde kolonie afkomstig is. 
 13. Er zijn gebieden in Europa die niet op 24uren beleverd kunnen worden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op https://wwwapps.ups.com/time te controleren of u in zo een regio woont. Indien u toch er voor zou kiezen om het te laten leveren, én in zo een gebied woont . Dan kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige claims of DOA voor een pakket of koralen dat niet binnen de 24u afgeleverd kon worden.
 14. Wij kunnen niet verzenden of leveren op Belgische nationale feestdagen .  Voor buitenlandse feestdagen bent u verantwoordelijk om geen zending op feestdagen te laten leveren .  Indien u toch dergelijke
  datum kiest zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of de daaruit vloeinde DOA , waarbij het transport langer dan 24H onderweg is.

  DOA richtlijnen

Reef-Corner garandeert dat alle levende dieren levend aankomen en voldoen aan de beschrijving. Indien er een DOA is dient Reef-Corner geïnformeerd te worden binnen de 2 uren van ontvangst. Dit dient te gebeuren via ons DOA formulier waarin wij vragen naar duidelijke foto’s van de koralen in gesloten verpakking of de beschaidigingen aan de verpakking die er toe geleid hebben.  In het geval dat er niet binnen de 2 uren contact opgenomen wordt vervalt de DOA garantie. DOA claims die afgehandeld zijn worden gerestitutioneerd binnen de 14 dagen door middel van een tegoed voucher of terugbetaling. 

Op het moment dat het koraal in het aquarium geplaatst wordt heeft Reef-Corner geen controle meer over de gezondheid van het dier of koraal.  Dat maakt dat 2 uren na ontvangst van de koralen , hierna automatisch de DOA garantie vervalt.   

Troebel of melkachtig water betekend niet dat het koraal dood is. Vaak zijn dit afvalstoffen en zal het koraal na korte tijd zich volledig herstellen na zo een zware trip. 
Geef desondanks de koralen een kans op overleven en plaats deze in het aquarium , indien er zich geen risico kan voordoen op het besmetten of belasten van uw aquarium.

We behouden tot 96 uren na een DOA claim het recht om foto’s te vragen van het dood koraal. Alsook behouden wij het recht het koraal, tezamen met de originele verpakking, terug op te vragen. 

Scroll to Top

Search your coral

dsqdf

New corals and more specials